TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach chuig an gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Mirosław Piotrowski