TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚN de bhun Airteagal 274(7)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar an leasú/na leasuithe a rinne Parlaimint na hEorpa ar chomhsheasamh na Comhairle maidir leis an togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLEmaidir le faisnéis faoi bhia a sholáthar do thomhaltóirí, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 agus lena n-aisghairtear Treoracha 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE agus Rialachán (CE) 608/20004