TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/757 chun aird iomchuí a thabhairt ar an gcóras domhanda bailithe sonraí le haghaidh sonraí faoi ídiú ola breosla long (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)) An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia Rapóirtéir: Jutta Paulus