Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 188/2014 av den 25 september 2014 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet [2015/1256]