Sklep Sveta (EU) 2020/2068 z dne 7. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Stabilizacijsko-pridružitvenem svetu, ustanovljenem s Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Kosovom (To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.) na drugi strani, glede spremembe navedenega sporazuma z nadomestitvijo Protokola III k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja