Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/114, 24. jaanuar 2020, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/47 (milles käsitletakse kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud kõrge patogeensusega linnugripiga liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 487 all) (EMPs kohaldatav tekst)