Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/919, 30. juuni 2020, millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Serbia BSE staatuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4236 all) (EMPs kohaldatav tekst)