Υπόθεση C-576/11: Προσφυγή της 18ης Νοεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου