Věc C-576/11: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2011 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství