Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1992/93 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 περί μεταβίβασης από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα «Προσανατολισμού», στο ΕΓΤΠΕ, τμήμα «Εγγυήσεων», της χρηματοδότησης ορισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 και (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση του καθεστώτος ενθάρρυνσης της παύσης καλλιέργειας