Mål C-9/19: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 8 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul București — Rumänien) — SC Mitliv Exim SRL mot Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 53.2 och 94 i domstolens rättegångsregler — Avsaknad av tillräckliga uppgifter om de faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet och om skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågan — Uppenbart att begäran ska avvisas)