Vec C-9/19: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 8. mája 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București — Rumunsko) — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej a dôvodov nevyhnutnosti odpovede na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)