DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE AR AN MEASÚNÚ IARMHARTA Doiciméad a ghabhann leis an Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear ceanglais theicniúla le haghaidh aistrithe creidmheasa agus dochar díreach in euro agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 924/2009 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)