Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))