Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане (COM(2017)0335 — C8-0195/2017 — 2017/0138(CNS))