2010/609/ΚΕΠΠΑ: Απόφαση EUPOL RD Congo/1/2010 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 8ης Οκτωβρίου 2010 , σχετικά με τον διορισμό του αρχηγού αποστολής της EUPOL RD Congo