Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1013 оd 16. travnja 2019. o prethodnoj obavijesti o pošiljkama određenih kategorija životinja i robe koje ulaze u Uniju (Tekst značajan za EGP.)