Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)