TUAIRIM ón gCoiste um Buiséid chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Anneli Jäätteenmäki