Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 171, 12 Ιούλιος 1990