Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 217, 27 Αύγουστος 1981