Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 313, 26 Νοέμβριος 2011