Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 226/2009 της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2009 , σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο επταήμερο του Μαρτίου 2009 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007 για ορισμένα προϊόντα του τομέα αυγών και αυγοαλβουμινών