Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, CA 303, 02 Οκτώβριος 1998