TUAIRIM ón gCoiste um Fhorbairt chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ciste Tearmainn agus Imirce (COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)) Rapóirtéir don tuairim: Elly Schlein