Ανακοίνωση της Επιτροπής Καθοδήγηση για σταδιακή και συντονισμένη επανέναρξη των δραστηριοτήτων έκδοσης θεωρήσεων 2020/C 197 I/01