Kohtuasi T-177/18: Üldkohtu 12. veebruari 2020. aasta otsus – Kazembe Musonda versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Kongo Demokraatlikus Vabariigis – Rahaliste vahendite külmutamine – Hageja nime osutatud isikute loetellu jätmise pikendamine – Põhjendamiskohustus – Kaitseõigused – Nõukogu kohustus edastada uued asjaolud, mis õigustavad piiravate meetmete kehtivuse pikendamist – Õigusnormi rikkumine – Ilmne hindamisviga – Proportsionaalsus – Kodukorra artikli 76 punkt d – Õigusvastasuse vastuväide)