Komission asetus (EY) N:o 1999/1999, annettu 17 päivänä syyskuuta 1999, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta