/* */

Kommissionens genomförandebeslut av den 28 juli 2011 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller prospektering av olje- och gasfyndigheter och exploatering av oljefyndigheter i Danmark, med undantag av Grönland och Färöarna [delgivet med nr K(2011) 5312] Text av betydelse för EES