BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)) Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Föredragande: Claude Rolin