Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 12ης Σεπτεμβρίου 2017