Comhsheasamh (CE) Uimh. 3/2009 an 20 Samhain 2008 a ghlac an Chomhairle, ag gníomhú di i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh i dtaca le táirgí cosanta plandaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE