Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1100 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2019, για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας desmedipham, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)