Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/405 2020 m. kovo 16 d. kuriuo nustatoma kokybės ataskaitų, teiktinų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/1091 dėl integruotos ūkių statistikos, teikimo tvarka ir turinys (Tekstas svarbus EEE)