Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje COM(2010) 609 galutinis