Υπόθεση C-368/18: Διάταξη του προέδρου του ενάτου τμήματος του Δικαστηρίου της 30ής Ιανουαρίου 2019 [αίτηση του Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Frank Casteels κατά Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd