Liidetud kohtuasjad C-798/18 ja C-799/18: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. aprilli 2021. aasta otsus (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio eelotsusetaotlus – Itaalia) – Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) jt (C-798/18), Athesia Energy Srl jt (C-799/18) versus Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Eelotsusetaotlus – Keskkond – Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 16 ja 17 – Õiguskindluse põhimõte ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Energiaharta leping – Artikkel 10 – Kohaldatavus – Direktiiv 2009/28/EÜ – Artikli 3 lõike 3 punkt a – Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine – Elektrienergia tootmine fotogalvaaniliste päikeseenergiaseadmetega – Toetuskava muutmine)