Mål T-141/17 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 mars 2017 – Amisi Kumba mot rådet (Interimistiskt förfarande — Restriktiva åtgärder — Demokratiska republiken Kongo — Ansökan om uppskov med verkställighet — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)