Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 197/2011 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2011 , για καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για το χοίρειο κρέας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 68/2011