Sprawa C-244/15: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 maja 2016 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 63 TFUE — Artykuł 40 porozumienia EOG — Podatek od spadków — Przepisy państwa członkowskiego przewidujące zwolnienie z podatku od spadków dotyczącego głównego miejsca zamieszkania pod warunkiem, że spadkobierca stale zamieszkuje w tym państwie członkowskim — Ograniczenie — Względy uzasadniające)