Sag C-244/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 26. maj 2016 – Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — skatter og afgifter — frie kapitalbevægelser — artikel 63 TEUF — EØS-aftalens artikel 40 — arveafgift — en medlemsstats lovgivning, der fastsætter en fritagelse for arveafgift af den primære bolig, forudsat at arvingen har fast bopæl i denne medlemsstat — restriktion — begrundelse)