Дело C-244/15: Решение на Съда (седми състав) от 26 май 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Член 40 от Споразумението за ЕИП — Данък върху наследството — Правна уредба на държава членка, която предвижда освобождаване от данък върху наследството при наследяването на основно жилище, когато наследникът пребивава постоянно в тази държава членка — Ограничаване — Обосноваване)