Υπόθεση T-551/18: Προσφυγή της 19ης Σεπτεμβρίου 2018 — Oblitas Ruzza κατά Συμβουλίου