Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/447, 14. märts 2017, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis'e (DSM 5750) ja Bacillus licheniformis'e (DSM 5749) valmistise kasutamiseks emiste, võõrutatud põrsaste, nuumsigade, tarbevasikate ja broilerkalkunite söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1453/2004, (EÜ) nr 2148/2004 ja (EÜ) nr 600/2005 (loa hoidja Chr. Hansen A/S) (EMPs kohaldatav tekst )$