Konačno donošenje (EU, Euratom) 2020/1672 izmjene proračuna br. 6 Europske unije za financijsku godinu 2020.