2019 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1091, kuriuo dėl produktų, kurių sudėtyje yra iš atrajotojų ir ne atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų, eksporto reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedas (Tekstas svarbus EEE.)