MOLADH DON DARA LÉAMH ar an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh d’fhonn rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088, a ghlacadh (05639/2/2020 - C9-0132/2020 - 2018/0178(COD) An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia Rapóirtéirí: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen