Συζητήσεις. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παράρτημα