P8_TA(2018)0488 Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD)) P8_TC1-COD(2017)0004 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/…, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci