Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/18 z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 154) (Tekst mający znaczenie dla EOG)